Wednesday, 13 February 2013

Miraie~Hola hashi moto womi
Tegora re korega
Hanatano hayumu michi 
Hola maewomitego la em
Harega hanatano miraie

Hahaga kureta
Takusa nuwo sasusa
Hayewo hedayete
Ayu me to kuri ayeshita

Hanoto kiwa mada
Hosana kute
Niminado shiranaie
Sorunna watashino
Tewo ni girie
Hishoni ayunde kita

Yumewa kicino
Solata kaku aru kara
Tado kana kute
Kowa yine
Take do O yisuzu keruno

Shibumumo sukororie
Dakara ko so
Aki name takunai
Soruna watashino
Tewo nigirie
Hishoni ayunde kita

So yo na sa shisavo
To kini wagi ragai
Hanareta hahayesu
Naoninaresu...

Miraie ku go ate
yu nu ku rito
Ayumi te yugo.
Hope to see u soOn sis T_T
xoxo~ N A


No comments:

Post a Comment